วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ดร.ลักษณา สกุลทอง รองผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เป็นวิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาล ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Skip to content