ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การทำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR )และผังมโนทัศน์ (Concept mapping) ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชียร์ แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การทำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR )และผังมโนทัศน์ (Concept mapping) ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชียร์ แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี

Skip to content