ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน

วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 นำโดย นางสาวจุทามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน โดยมีแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ประธานคณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางการบูรณาการการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน โดยบูรณาการงานระหว่าง 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

Skip to content