วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยผสานความร่วมมือในระดับเขตสุขภาพที่ 7 เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กร้อยแก่นสารสินธุ์ ดี เก่ง มีสุข (Smart Kids 4.0) ปีงบประมาณ 2566

Skip to content