ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

Download รายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ที่นี่

ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) นี้
นำส่งผลงาน (Port Folio) ที่แสดงถึงความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง จำนวนไม่เกิน 2 ผลงาน
ที่โดดเด่น (ถ้ามี) โดยรวบรวมผลงานบนระบบคลาวด์ Cloud Storage) ของท่านเอง เช่น Google Drive, One Drive, Dropbox เป็นต้น… แล้วคัดลอกลิงก์ (+Share link) เพื่อนำส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rassamee.tun@gmail.com ภายในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น.
และให้ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) มาตามวัน เวลาและสถานที่ ที่กำหนดในรายละเอียดดังกล่าว

สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
– เช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. (รายงานตัว 08.45 น.) ลำดับที่ 1 – 12 (เลขประจำตัวสอบ 2-26)
– บ่าย เวลา 13.30 – 16.30 น. (รายงานตัว 13.00 น.) ลำดับที่ 13 – 24 (เลขประจำตัวสอบ 28-64)
ณ ห้องประชุม ศูนย์ประชุมสุขภาพจิตที่ 7

สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566
– เช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. (รายงานตัว 08.45 น.) ลำดับที่ 25 – 36 (เลขประจำตัวสอบ 65-91)
– บ่าย เวลา 13.30 – 16.30 น. (รายงานตัว 13.00 น.) ลำดับที่ 37 – 46 (เลขประจำตัวสอบ 99-125)
ณ ห้องประชุม ศูนย์ประชุมสุขภาพจิตที่ 7

ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566
ทางเว็บไซต์ http://mhc7.dmh.go.th