ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 นำโดย นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมต้อนรับ “นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์” รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในโอกาสเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงาน หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่

Skip to content