จันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสด็จติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE และทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER

จันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสด็จติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE และทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER

Skip to content