การประชุมอบรมเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช ร่วมกับทีมปฏิบัติการเยียวยาจิตใจ (MCATT) ณ จังหวัดมหาสารคาม

Skip to content