ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่นเข้าร่วมศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น นำโดย ดร.ลักษณา สกุลทอง นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เข้าร่วมศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์อนามัยแม่และเด็กจังหวัดขอนแก่น โดยมีนางทัศนีย์ รอดชมพู รองผู้อำนวยการด้านวิชาการศูนย์อนามัยที่ 7 เป็นประธานมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่การดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 7 ในแต่ละกลุ่มภารกิจ
ศูนย์อนามัยที่ 7 ได้นำเสนอถึงภาพรวมการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเน้นในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย และการดำเนินงานที่ชัดเจนดำเนินงานภายใต้หลัก “AAIM” คือ 1) Assessment คือ การประเมิน การวิเคราะห์ภาพรวม การส่งเสริมสุขภาพ 2) Advocacy คือการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การสื่อสารกลยุทธ์ 3) Interventionคือ การปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งกลุ่มการดูแลกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย 4) Management คือการบริหารจัดการข้อมูล การดำเนินงาน การประสานงาน การดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย ซึ่งแบ่งได้ทั้งหมด 6 กลุ่มงาน คือ 1. กลุ่มงานอนามัยแม่และเด็ก 2. กลุ่มงานวัยเรียน 3. กลุ่มงานวัยรุ่น 4. กลุ่มงานวัยทำงาน 5. กลุ่มงานผู้สูงอายุและ 6. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ซึ่งในแต่ละกลุ่มงานสามารถบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ได้เป็นอย่างดี และสามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content