ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข ปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข ปริญญาโทตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 3 ภายในบริเวณโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
โทรศัพท์ 056-267289 / 081-6809979

Skip to content