วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมกับ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ติดตามเยี่ยมเสริมพลังภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในระดับพื้นที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ปีงบประมาณ 2567 ณ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

Skip to content