วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 แสดงความยินดีกับท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิต แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ เนื่องในวาระได้ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์

Skip to content