ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล หรือ หน่วยงานของรัฐที่เคยรับบริการกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เข้าตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2566

เข้าไปที่ เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th

Skip to content