ลงพื้นที่ติดตาม โครงการพัฒนาพื้นที่ ต้นแบบด้านการดูแล ผู้ป่วยจิตเวษยาเสพติด ที่มีความเสี่ยงสูงต่อ การก่อความรุนแรง (SMI-V) ณ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

Skip to content