ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการสร้างสุขโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 10 เมษายน 2562

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการสร้างสุขโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสุทัศน์ ดวงตะวงษ์ สาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ไชยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบเกียรติบัตร

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content