วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 โดยทีมข้อมูลและการสื่อสารสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ลงพื้นที่ถอดบทเรียน การสร้างวัคซีนในชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 โดยทีมข้อมูลและการสื่อสารสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ลงพื้นที่ถอดบทเรียน การสร้างวัคซีนในชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีท่านนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เป็นประธาน ร่วมประชุมถอดบทเรียนการสร้างวัคซีนในชุมชน 4 สร้ง 2 ใช้ ที่มีใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อวิดิโอ เป็นตัวอย่างของการดำเนินงานที่ดี อันจะนำไปสู่การขยายผลในพื้นที่อื่นต่อไป

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content