หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด Program of Nursing Specialty in Drug and Substance Abuse Users ประจำปีงบประมาณ2561

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด
Program of Nursing Specialty in Drug and Substance Abuse Users
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพให้มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้ยา และสารเสพติด โดยสามารถปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม เพื่อส่งเสริม ป้องกันการใช้ยา และสารเสพติดในเด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไปรวมถึงบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่ใช้ยา และสารเสพติด สามารถพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพของการพยาบาลให้มีความคุ้มค่าคุ้มทุน และที่สำคัญจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในส่วนที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ระยะเวลาอบรม ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการพยาบาล หรือประกาศนียบัตรทางการพยาบาลเทียบเท่าปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลอย่างน้อง ๒ ปี
3. มีใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งได้ตามกฎหมาย
4. สามารถเข้ารับการอบรมได้เต็มเวลาและครบถ้วนตลอดระยะเวลาการอบรม
– หนังสือเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ ๑๓ และรุ่นที่ ๑๔ (ภาคพิเศษ)
– รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร 

Skip to content