เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ทีม MCATT เขต7 ร่วมต้อนรับองคมนตรี พร้อมดูแลจิตใจประชาชน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เดินทางมาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ทีม MCATT เขต7 ร่วมต้อนรับองคมนตรี พร้อมดูแลจิตใจประชาชน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ทีมเยียวยาจิตใจ MCATTเขตสุขภาพที่ 7 ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้นางสาวนันทาวดี วรวสุวัส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่7 มีความห่วงใยประชาชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทีมเยียวยาจิตใจ ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมทบกับทีมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในกรณีสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย จาก“พายุโพดุล” สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ โรงพยาบาลเสลภูมิ และได้มีการปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจประชาชนในพื้นที่  โดยทีม MCATT มุ่งเป้าเยียวยาจิตใจประชาชนที่อำเภอเสลภูมิ ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในวันที่ 4 กันยายน 62 บ.บ่อแก ม.5, ม.7 ต.บึงเกลือ  อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ได้รับผลกระทบอุทกภัย จำนวน261 หลังคาเรือน ประชาชน 1,367 ราย และมีผู้มารับบริการรวม 117 ราย คัดกรองภาวะสุขภาพจิต 40 ราย และเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการติดตามต่อเนื่อง 15 ราย ณ วัดโกศรีกัญญาราม บ้านบ่อแก ตำบลบึงเกลืออำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content