วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 โดยทีมข้อมูลและการสื่อสารสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ลงพื้นที่ถอดบทเรียน การสร้างวัคซีนในชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 โดยทีมข้อมูลและการสื่อสารสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ลงพื้นที่ถอดบทเรียน การสร้างวัคซีนในชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อวิดิโอ เป็นตัวอย่างของการดำเนินงานที่ดี อันจะนำไปสู่การขยายผลในพื้นที่อื่นต่อไป

Skip to content