ทีมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 7 ร่วมถอดบทเรียน การเยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภาวะวิกฤตจาก สถานการณ์ความรุนแรง จังหวัดหนองบัวลำภู และ ซ้อมแผนรองรับ สถานการณ์รุนแรง

Skip to content