โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจวัยรุ่นอาสาดูแลใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจวัยรุ่นอาสาดูแลใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายบุญเลิศ พิมศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด

Cookie Consent with Real Cookie Banner