โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิชาการสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่3 – 4 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิชาการสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต
ระหว่างวันที่3 – 4 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประธานโดย นางสาวศิริลักษณ์ แก้วเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 กลุ่มเป้าหมายนักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 กรมสุขภาพจิต จำนวน 50 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ดิจิทัล (Digital Transformation) สำหรับการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาปัญหาสุขภาพจิตซึ่งภายในกิจกรรมการดำเนินได้กล่าวถึงหลักการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยใช้หลัก “ADDIE”คือขั้นตอนการดำเนินงาน และการนำเครื่องมือมาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) Analysisคือขั้นตอนการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน ซึ่งเน้นความจำเป็นความต้องการ เนื้อหา และสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน
2) Designคือการออกแบบ เนื้อหา
สื่อการสอนหรือนำเสนอ
3) Developmentคือขั้นการพัฒนาการใช้สื่อต่างๆ การออกแบบการจับต้องได้
4) Implementคือการนำไปใช้งาน และ
5) Evaluation คือขั้นตอนการประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ วิทยากรได้มีการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้าอบรม จึงทำให้การอบรมน่าสนใจ
และสิ่งที่เรียนรู้สามารถนำกลับมาปฏิบัติและใช้งานได้จริง

Cookie Consent with Real Cookie Banner