การพัฒนาศักยภาพคุณครูและนักเรียนแกนนำ ในการให้คำปรึกษา การแนะนำการป้องกันและจัดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น/การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การวางแผนครอบครัว อนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 7

Skip to content