พัฒนาศักยภาพบุคลากร เครือข่ายการดูแลสุขภาพ จิตเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ โครงการส่งเสริมและ พัฒนาเด็กและเยาวชนใน ถิ่นทุรกันดารในพระ ราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพร้ตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566

Skip to content