พัฒนาศักยภาพ ครู ก และพี่เลี้ยง ระดับจังหวัดเพื่อส่ง เสริมสุขภาพเด็ก ร้อยแก่นสารสินธุ์ ดี เก่ง มีสุข (Smart Kids Area 7) พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

Skip to content