ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขกรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอแสดงความยินดี กับสมาชิกชมรมฯ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2564-2565 (ระดับบัณฑิตศึกษา)

Skip to content