คนไทยจะก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19 สังคมสมานฉันท์ (Social cohesion)

คนไทยจะก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19 สังคมสมานฉันท์ (Social cohesion) สังคมไทยต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อต่อสู้กับ COVID-19 ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลกัน ช่วยเหลือกัน ไม่รังเกียจผู้เจ็บป่วยหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข

วิกฤติการระบาดของโรคในประเทศไทยจะรุนแรง และเกิดความสูญเสียน้อยที่สุดหากคนไทยร่วมมือกัน

Skip to content