ค่านิยมหน่วยงาน

ค่านิยมหน่วยงาน

M - Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ

E - Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค

N - Network สัมพันธ์เครือข่าย

T - Teamwork ทำงานเป็นทีม

A - Accountability โปร่งใสตรวจสอบได้

L - Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

Skip to content