ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

  • ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

  • สร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิต

  • พัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content