พื้นที่ต้นแบบในการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ พชอ. 3 หมอ เขตสุขภาพที่ 7

1.อำเภอเวียงเก่า

“ชุมชนเข้มแข็ง ผสานพลังหนึ่งเดียวเพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”

      ทีมสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 7  ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงเก่า โรงพยาบาลเวียงเก่า และองค์การบริการส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา สานพลังหนึ่งเดียวเพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน โดยการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตให้กับทีม 3 หมอ แกนนำชุมชน เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพื่อเฝ้าระวังสัญญานเตือนการฆ่าตัวตายกลุ่มเสี่ยงในชุมชน และร่วมกันสร้างแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย 

       “ร่วมออกแบบการดำเนินงานในชุมชนร่วมกัน”

เพราะเรารู้ปัญหาในชุมชน และเราสามารถออกแบบการดำเนินงานที่เราทำได้จริง ทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนในอำเภอเวียงเก่ามีสุขภาพจิตดี เสริมภูมิคุ้มกันใจให้กับคนในชุมชน

นวัตกรรมเด่น

อสม.หมอใจ ใกล้บ้าน : ป้ายเตือนใจเป็นป้ายที่ติดไว้ในชุมชนเกี่ยวกับสัญญาณเตือนการฆ่าตัวตายในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้มีการสอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง พร้อมทั้งมีเบอร์โทรที่สามารถโทรแจ้งเหตุได้ในชุมชน

        เครือข่ายพชอ.เวียงเก่าได้ขับเคลื่อนการดำเนินป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของทีมหมอครอบครัว โดยใช้ป้ายสติ๊กเกอร์เตือนใจ อสม.หมอใจใกล้บ้านในการดูแลอย่างใกล้ชิด การใช้แบบประเมิน 2Q plus ST5 Mental health check in และ สายด่วนสุขภาพจิต 1323 พร้อมทั้งมีเบอร์โทรที่สามารถโทรแจ้งเหตุได้ในชุมชน

Skip to content