แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567