โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานระบบดูแลสุขภาพจิตนักเรียน นักศึกษา และแผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิตในสถานศึกษา เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2566

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานระบบดูแลสุขภาพจิตนักเรียน นักศึกษาและแผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิตในสถานศึกษา
เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 24 เดือน มีนาคม 2566
ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Download เอกสาร

กำหนดการ

วันที่ 24 เดือน มีนาคม 2566
ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เวลา รายการ
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด โดย นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7
09.00 – 10.00 น. บรรยาย เรื่อง แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและนักศึกษา
- โดย นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
10.00 – 12.00 น. บรรยาย เรื่อง แผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิตในสถานศึกษา
- โดย นายแพทย์ธุวชิต เกรียงตันติวงศ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. อภิปรายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง ระบบดูแลสุขภาพจิตในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา และการส่งต่อบริการ
ห้องที่ 1 แบ่งกลุ่ม อภิปรายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง ระบบดูแลสุขภาพจิตนักเรียน School health HERO
      กลุ่มที่ 1 โดย แพทย์หญิงวรรณิสา โกมลไพศาล นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      กลุ่มที่ 2 โดย นางสาวชนัฐดา ภูวิชัย นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      กลุ่มที่ 3 โดย นายสายชล ทอนมาตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
      กลุ่มที่ 4 โดย นางสาวยุวนา ไขว้พันธ์ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

ห้องที่ 2 แบ่งกลุ่ม อภิปรายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง ระบบดูแลสุขภาพจิตนักศึกษาและแผนเผชิญเหตุ ในมหาวิทยาลัย
       กลุ่มที่ 1 โดย นายแพทย์ธุวชิต เกรียงตันติวงศ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
      กลุ่มที่ 2 โดย นางสาวลักษณา สกุลทอง นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
      กลุ่มที่ 3 โดย นางสาวกุลิสรา พิศาลเอก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
      กลุ่มที่ 4 โดย นางสาวภคมน สมศรี นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
16.00 – 16.30 น. สรุปและปิดโครงการ
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม เวลา 10.00 น.-10.15 น. และ 14.30 น.–14.45 น.

สถานที่จัดประชุม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

*เฉพาะเครือข่ายมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลคู่เครือข่าย

Scan QR code เข้ากลุ่ม Line

*เฉพาะเครือข่ายมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลคู่เครือข่าย

สอบถามหรือร่วมพูดคุย

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content