โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2566

MENTAL HEALTH LEADER

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2566

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำ Mental Health leader ในการส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในระดับจังหวัด บูรณาการร่วมกับ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยงานปฐมภูมิ PCU โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และ สสจ.มหาสารคาม

วันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม

กำหนดการ

วันที่ 2 มีนาคม 2566

เวลารายการ
08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียน
09.00 น.พิธีเปิด
9.00 – 09.30 น.บรรยายเรื่อง ทิศทางนโยบายการดําเนินงาน งาน สุขภาพจิตเข้ากับระบบสุขภาพปฐมภูมิ
    – วิทยากรโดย นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
09.30 – 10.30 น.บรรยายเรื่อง ระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ยุ่งยาก ซับซ้อน (SMIV ) ภาคีเครือข่ายการดําเนินงานสุขภาพจิตในระดับพื้นที่
10.30 – 12.00 น.แนวทางการพัฒนางานสุขภาพและจิตเวชในระบบ สุขภาพปฐมภูมิ
วิทยากรโดย
    – นางศิริวรรณ ฤกษ์ธนะขจร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
    – ดร.ลักษณา สกุลทอง นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
    – ดร.นวลปรางค์ ดวงสว่าง สสจ.มหาสารคาม
12.00 -13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน/ อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
13.00-16.00 น.แบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาความต้องการ ความสําคัญในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน และวางแผนในการดําเนินงานดูแลสุขภาพจิตเข้ากับระบบสุขภาพปฐมภูมิ
โดยทีมวิทยากร
    -โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
    -ทีมศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
16.00 – 16.30 น.สรุปกิจกรรม

Why Choose Us

benefit 1

A short description of the benefit.

benefit 2

A short description of the benefit.

benefit 3

A short description of the benefit.

benefit 4

A short description of the benefit.

Client Testimonials

“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name

ภาพกิจกรรม

สอบถาม/แสดงความคิดเห็น

Skip to content