สารสนเทศDATA CATALOG MHC7

DATA CATALOG ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมสุขภาพจิตการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน (WPM)

โปรแกรมการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน Work Performance Management Program (WPM) ลา,ขอรถ, เดินทางไปราชการ ฯลฯCLOUD MHC7

Cloud MHC7 จัดเก็บข้อมูลออนไลน์ เข้าถึงได้จากทุกที่School Health HERO

SCHOOL HEALTH HERO ระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ เขตสุขภาพที่ 7MENTAL HEALTH CHECK-IN

MENTAL HEALTHCHECK-IN ตรวจเช็คสุขภาพใจให้กับตัวเองข้อมูลผลการคัดกรองสุขภาพจิตคนไทย เขตสุขภาพที่ 7 (ร้อย-แก่น-สาร-สินธุ์)

Dash Boards ข้อมูลผลการคัดกรองสุขภาพจิตคนไทย เขตสุขภาพที่ 7 (ร้อย-แก่น-สาร-สินธุ์)GAST Check list ติดเกม

Check list ติดเกม [ออนไลน์] ด้วยแบบทดสอบการติดเกม (GAST)ระบบบริหารจัดการข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน กรมสุขภาพจิต

ระบบบริหารจัดการข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน กรมสุขภาพจิต ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิตกองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต

กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขโครงการลดการใช้พลังงานภาครัฐ

โครงการลดการใช้พลังงานภาครัฐ e-report.energy.go.thแบบประเมิน SDQ

แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน THE STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUESTIONAIRE (SDQ)แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ภายใต้โครงการระบบดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรมอารมณ์แบบประเมินความสุขคนไทย

แบบประเมินความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 15)(MPIS) ฐานข้อมูลป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

ฐานข้อมูลป้องกันปัญหาสุขภาพจิต Mental health Prevention Information System (MPIS)
Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content