สารสนเทศ

DATA CATALOG ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมสุขภาพจิต
โปรแกรมการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน Work Performance Management Program (WPM) ลา,ขอรถ, เดินทางไปราชการ ฯลฯ
Cloud MHC7 จัดเก็บข้อมูลออนไลน์ เข้าถึงได้จากทุกที่
SCHOOL HEALTH HERO ระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ เขตสุขภาพที่ 7
MENTAL HEALTHCHECK-IN ตรวจเช็คสุขภาพใจให้กับตัวเอง
Dash Boards ข้อมูลผลการคัดกรองสุขภาพจิตคนไทย เขตสุขภาพที่ 7 (ร้อย-แก่น-สาร-สินธุ์)
Check list ติดเกม [ออนไลน์] ด้วยแบบทดสอบการติดเกม (GAST)
ระบบบริหารจัดการข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน กรมสุขภาพจิต ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต
กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
โครงการลดการใช้พลังงานภาครัฐ e-report.energy.go.th
แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน THE STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUESTIONAIRE (SDQ)
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ภายใต้โครงการระบบดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรมอารมณ์
แบบประเมินความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 15)
ฐานข้อมูลป้องกันปัญหาสุขภาพจิต Mental health Prevention Information System (MPIS)
Cookie Consent with Real Cookie Banner